Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Microindustrializare 2017, 100.000 euro nerambursabili

STATUS PROGRAM:

S-a publicat proiectul de procedura. Programul se va lansa in data de 21 AUGUST 2017

Prin implementarea programului în anul 2017 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 165 de beneficiari.

Schema este valabilă până la 31 decembrie 2017, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2018.

Programul naţional multianual de microindustrializare este un program de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și  Antreprenoriat (MMACA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și  Antreprenoriat (MMACA).

Descarca de aici   PROCEDURA PROGRAM MICROINDUSTRIALIZARE (1078 downloads)

Descarca de aici MODEL PLAN AFACERE MICROINDUSTRIALIZARE ( model 2016 ) [dlm_email_lock id=”2081″]  

Grila de punctaj. Se confirma grila si la apariatia normelor FINALE.
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”9″]

 

Cine poate beneficia de program?

În cadrul sesiunii ce se va deschide în cursul anului 2017, doar următoarele categorii de beneficiari sunt eligibili: Intreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov

Valoarea ajutorului nerambursabil:

Întreprinderile selectate pentru finanțare vor putea primi un ajutor financiar nerambursabil de 90%, dar nu mai mult de 450.000 de lei.

Contribuţia proprie a beneficiarului va fi de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. De asemenea, beneficiarul va asigura în întregime cheltuielile neeligibile ce decurg din implementarea proiectului, precum TVA-ul.

Conditii pentru beneficiari:

 1. sunt organizate în baza Legii 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
 2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 3. au capital social integral privat;
 4. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 5. sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 6. codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul inscrierii online, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. au cel puţin 2 exerciţii financiare încheiate la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;
 8. nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 9. au transmis cerere de renunţare parţială/totală la finanţare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale implementate prin OTIMMC, în cadrul cărora au semnat contract de finanţare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au semnat contract de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani şi au renunţat parţial sau total la finanţare);
 10. nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive

Codurile CAEN eligibile in cadrul programului

Vor fi eligibile în cadrul Programului Microindustrializare 2017 doar societăţile care desfăşoară următoarele activități, conform grupelor CAEN:

 • 10 Industria alimentară;
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgică;
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
 • 31 Fabricarea de mobilă;
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Categorii de cheltuieli eligibile:

 • echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru);
 • aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice;
 • autoutilitare, cu excepţia vehiculelor de teren;
 • brevete de inventie, mărci de produse si servicii, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 • echipamente IT tehnică de calcul (calculatoare, imprimante și multifuncționale, sisteme portabile și soluții software);
 • achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie;
 • achiziţionarea de bunuri din categoria mobilierului, aparaturii de birotică, și a sistemelor de protecție;
 • realizarea unei pagini web pentru beneficiarii ce nu dețin deja una, la data depunerii cererii de finanțare;
 • achiziţionarea de instalaţii sau echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru;
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul sau administratorul societăţii aplicante, în limita a maxim 4.500 lei;
 • comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei;
 • consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri și a cererii de finanțare.

Cheltuieli neeligibile:

 • TVA;
 • taxe, avize, comisioane (cu exceptia celui de garantare aferent anului acordării garanției);
 • ambalajul, transportul, punerea în funcţiune a utilajelor achiziționate;
 • instruirea personalului pentru utilizarea bunurilor achiziţionate;
 • activele achiziționate în sistem leasing;
 • bunurile la mâna a doua.

 Documentele necesare pentru depunerea online a proiectului:

 • planul de afaceri;
 • previziuni financiare;
 • cash flow;
 • cererea de finanțare;
 • situaţiile financiare ale solicitantului;
 • certificat constatator extins, în original sau emis online de Oficiul Registrului Comerţului;
 • declaratia pe propria raspundere;
 • declarații pe proprie răspundere pentru confirmare condițiilor de eligibilitate menționate în procedura de implementare.

Reguli de departajare a proiectelor depuse în cadrul procedurii Microindustrializare 2017

Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte posibile. În cazul încare două sau mai multe proiecte vor avea un punctaj egal, departajarea va fi realizată în baza următoarelor criterii:

 • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri;
 • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul absolvenţilor începând cu anul 2014 sau şomerilor;
 • valoarea procentului aferent aportului propriu;
 • valoarea profitului din exploatare la data ultimelor situații financiare anuale încheiate;
 • alte criterii, conform procedurii de implementare.

Semnarea contractelor de finanțare

În cazul proiectelor care se implementează din fonduri proprii ale beneficiarului, termenul-limită pentru semnarea contractelor de finanțare va fi 29 noiembrie 2017.

În cazul în care beneficiarul are nevoie de credit bancar pentru implementarea proiectului, termenul-limită pentru semnarea contractului de finanțare va fi 16 decembrie 2017.

Documente necesare la semnarea contractului de finanțare

 • extras de cont eliberat cu cel mult trei zile anterior semnării contractului de finanțare, sau scrisoare de confort angajantă emisă de către o bancă;
 • certificate de atestare fiscală care să demonstreze faptul că societatea nu are datorii la bugetul general, sau la bugetul local.

Achizitii in cadrul proiectului:

Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare vor avea obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevăzute în legislatia în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie. În caz contrar, va fi respins decontul, iar beneficiarul nu își va putea deduce cheltuielile efectuate.

Dosarul de achiziție va cuprinde

 • cel puțin trei cereri de ofertă transise de către beneficiar;
 • ofertele primite;
 • un proces-verbal prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare;
 • contractul cu furnizorii declarați câștigători.

Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului.

Termen de implementare proiect

În termen de 60 de zile de la data semnării contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 martie 2018, beneficiarul va fi obligat să efectueze cheltuielile, să finalizeze implementarea proiectului și să depună documentația pentru decont.

Monitorizarea şi controlul beneficiarilor

Beneficiarii acestei finanțări se vor afla într-un proces de monitorizare pentru o perioadă de trei ani, începând cu anul următor celui în care a fost acordat ajutorul financiar nerambursabil.

În această perioadă, finanțatorul va avea libertatea de a efectua vizite neanunțate la locul de implementare al proiectului, pentru a verifica respectarea obligațiilor asumate de către beneficiar pentru perioada de monitorizare.

[contact-form to=’office@just-ideas.ro’ subject=’MICROINDUSTRIALIZARE’][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Comentariu’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button