Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Programul national Microindustrializare 2020

Pe data de 19 februarie 2020 Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM, a publicat, în vederea dezbaterii publice, proiectul procedurii ”Programului național multianual de microindustrializare 2020”. Eventualele propuneri și observații se pot trimite pe adresa office@just-ideas.ro până la data de 6 martie 2020. Precizăm că proiectul procedurii de implementare a programului va fi discutat în cadrul reuniunii Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din data de 25 februarie 2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

De aici se poate descarca proiectul procedurii Proiect procedura Microindustrializare 2020 (150 downloads)  publicat in 19.02.2020

De aici se poate descarca proiectul procedurii si grila de punctaj

Proiect procedura Microindustrializare V2 (1701 downloads)   publicat in 26.02.2020

Sintetizam mai jos principalele conditii ale programului precum si modificarile esentiale fata de editia trecuta din 2018:

 1. Bugetul pe 2020 este de 65.000.000 lei suficient pentru 145 beneficiari la o intensitate maxima a ajutorului;
 2. Societatile au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice;
 3. Introducerea punctajului pentru locurile de munca aferente salariatilor angajati pe durata nedeterminata, pentru care se face dovada intoarcerea acestora din diaspora;
 4. Mentinerea locurilor de munca pe o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator semnarii contractului de finantare;
 5. In cazul locurilor de munca create in cadrul programului se vacanteaza beneficiarul are un termen de 45 zile sa ocupe locurile de munca vacante;  Fata de 30 zile in editia precedenta.
 6. Modificari pe criteriile de departajare. La punctaje egale va prevala:
  1. Valoarea procentului aferent aportului propriu;
  2. Valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
  3. Punctajul aferent ponderii investiiilor in echipamente tehnologice;
  4. Punctajul criteriilor aferente cursurilor de competente digitale;
  5. Punctajul aferent criteriului de finantare anterioara;
  6. Numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create conform planului de afaceri;
  7. Numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create din randul persoanelor care fac dovada intoarcerii din diaspora;
  8. Data si ora inscrierii in program;
 7. Termenul limita de semnare a contractelor de finantare este 31 iulie 2020 pentru beneficiarii care merg cu aport propriu;
 8. Termenul limita de semnare a contractelor de finantare este 10 august 2020 pentru beneficiarii care au componenta de credit;
 9. Data limita de implementare este 13 noiembrie 2020.

Cine poate beneficia de program?

În cadrul sesiunii ce se va deschide în cursul anului 2020, doar următoarele categorii de beneficiari sunt eligibili:

 1. Intreprinderile mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru     –  (10 – 249 angajati)
 2. Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau întreprinderile mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov  – (0- 249 angajati) 

Valoarea ajutorului nerambursabil:

Întreprinderile selectate pentru finanțare vor putea primi un ajutor financiar nerambursabil de 90%, dar nu mai mult de 450.000 de lei.

Contribuţia proprie a beneficiarului va fi de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. De asemenea, beneficiarul va asigura în întregime cheltuielile neeligibile ce decurg din implementarea proiectului, precum TVA-ul.

Conditii pentru beneficiari:

 1. sunt organizate în baza Legii 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
 2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 3. au capital social integral privat;
 4. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 5. sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 6. codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul inscrierii online, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. au cel puţin 2 exerciţii financiare încheiate la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri;
 8. nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 9. au transmis cerere de renunţare parţială/totală la finanţare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale implementate prin OTIMMC, în cadrul cărora au semnat contract de finanţare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au semnat contract de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani şi au renunţat parţial sau total la finanţare);
 10. nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive

Codurile CAEN eligibile in cadrul programului:

Vor fi eligibile în cadrul Programului Microindustrializare 2020 doar societăţile care desfăşoară următoarele activități, conform grupelor CAEN:

 • 10 Industria alimentară;
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgică;
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
 • 31 Fabricarea de mobilă;
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Categorii de cheltuieli eligibile:

 • echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru);
 • aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice;
 • autoutilitare, cu excepţia vehiculelor de teren;
 • brevete de inventie, mărci de produse si servicii, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 • echipamente IT tehnică de calcul (calculatoare, imprimante și multifuncționale, sisteme portabile și soluții software);
 • achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie;
 • achiziţionarea de bunuri din categoria mobilierului, aparaturii de birotică, și a sistemelor de protecție;
 • realizarea unei pagini web pentru beneficiarii ce nu dețin deja una, la data depunerii cererii de finanțare;
 • achiziţionarea de instalaţii sau echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru;
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul sau administratorul societăţii aplicante, în limita a maxim 4.500 lei;
 • comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei;
 • consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri și a cererii de finanțare.

 

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button