Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Programul SRL-D 2016

Bugetul alocat schemei de minimis  pentru anul bugetar 2016, aprobat prin anexa nr. 3/36/27 la Legea bugetului de stat pe 2016 nr. 339/2015, este de 22.700.000 lei.

Prin implementarea programului în anul 2016 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 501 beneficiari.

Prin program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată debutantă (SRL-D).

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

 • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 45.245 lei/beneficiar;
 • Contribuţie proprie sau credit bancar – minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

programul SRLD 2016

Ce se poate achizitiona prin proiect?

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

1) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE CORPORALE referitoare la:

 • Terenuri pentru realizarea de construcţii/amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea; achiziţionarea de terenuri fără construcţie/amenajare efectuate în cadrul proiectului nu reprezintă cheltuială eligibilă în Program; amenajararea pe terenuri închiriate /concesionate pentru realizarea activităţilor proiectului reprezintă cheltuială eligibilă numai pentru realizarea activităţilor sportive, recreative şi distractive (diviziunea 93);
 1. Construcţii pentru desfăşurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea[1];
 • Achiziţionarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare[2]. Costurile de spaţiu[3] cuprind:
  • Spaţiu de birouri;
  • Spaţiu de producţie;
  • Spaţiu de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii;
  • Spaţiu de depozitare.
 1. Achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea, subgrupa 3.1 conform G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;
 2. Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, subgrupa 2.1, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, subgrupa 2.2, aparatură birotică, subgrupa 3.2, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, subgrupa 3.3 şi echipamente IT şi tehnică de calcul, subgrupa 2.2, etc. conform G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare
 3. Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită să primească ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.Sunt eligibile în cadrul programului  autoutilitare din categoria N1,N2,N3 cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003cu modificările şi completările ulterioare în legătură directă cu fluxul activităţilor/subactivităţilor (aprovizionare/promovare, activitatea codului CAEN, distribuţie/vânzare), care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat  pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională”- CAEN Rev 2.

  În cazul în care la certificare se constată că autoutilitarele achiziţionate nu fac parte din categoriile enunţate mai sus, nu se va proceda la acordarea AFN.

  următoarele activităţi: cod CAEN 4932- Transporturi cu taxiuri, cod CAEN 7711- Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere usoare şi pentru cod CAEN 8553 -Şcoli de conducere.

  – achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de producţie/servicii/comerţ. Achiziția de autoturisme. Autoturismele sunt eligibile în cadrul Programului, numai pentru2) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: brevete de invenţie,  design industrial, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, licenţe si software, etc.); realizare pagină web (maxim 10.000 lei) – pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN.

   

  Microîntreprinderile SRL-D trebuie să îndeplinească, conform criteriilor de evaluare a planului de afaceri (anexă la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri) criteriul minim obligatoriu privind ponderea investiţiilor (corporale şi necorporale) de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile, nerespectarea acestuia conducând la respingerea planului de afaceri.

   

  3) ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la:

  • Costuri curente:
   • Materii prime, mărfuri;
   • Materiale consumabile, materiale auxiliare;
  1. Costuri de personal (salarii, costuri asigurări sociale);
  • Costuri de training şi formare personal;
  1. Servicii externe:
   • Contabilitate;
   • Consultanţă fiscală;
   • Consultanţă juridică;
   • Consultanţă în management;
   • Consultanţă IT;
   • Consultant PR;
   • Consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri, aceasta fiind singura cheltuială care se poate realiza înainte de semnarea contractului de finantare.

  Cheltuielile cu serviciile de consultanţă de orice tip  nu pot depăşi 4% din valoarea totală eligibilă a proiectului, mai puţin consultanţa.

  Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai societăţi sau organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

  • Costurile legate de încălzire, gaz, electricitate, curăţenie, reparaţii, asigurare, apă/canal, gunoi;
  1. Costuri legate de procesul de vânzare;
  2. Costuri administrative;
  3. Chirii pentru spaţii de birouri, producţie, de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii, depozitare (solicitantul va face dovada închirierii spaţiului pentru care solicită chiria pe o perioadă de minim 3 ani);
  4. Alte costuri conexe legate de codul CAEN accesat în cadrul Programului:
  • racordarea la utilităţi: apă, gaz, electricitate, canalizare;
  • infrastructura necesară racordării la utilităţi: drum de acces, reabilitări, amenajări;
  • asigurarea normelor de protecţia muncii, de protecţia mediului.
  1. Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care asigură contribuţia proprie din credit;

Ne poti scrie aici pentru consultanta pe acest program:

[contact-form to=’office@just-ideas.ro’ subject=’Program ROMANIA START UP’][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Comentariu’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button