Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Schema de granturi pentru sectorul cultural

Sectorul cultural va primi granturi în valoare de 100 de milioane de euro

Ajutoarele de stat sunt impartite in doua scheme, dupa cum urmeaza:

1.  MINIMIS – STRUCTURĂ SCHEME DE AJUTOR PENTRU SUSȚINEREA SECTORULUI CULTURAL 

1.1 Minimis pentru sectorul independent ( SC, ONG, PFA, II ) – vezi conditii=>> CULTURAL MINIMIS (1259 downloads)  

Valoare ajutor:

 • microgranturi în valoare de 2.000 euro pentru beneficiarii care au diferența din cifra de afaceri/venituri totale din anul 2020 comparativ cu anul 2019, rezultată din desfășurarea activităților eligibile aferente codurilor CAEN autorizate, conform Listei de coduri CAEN eligibile pentru schema de minimis, mai mică de 10.000 euro;
 • granturi în cuantum  de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților eligibile aferente codurilor CAEN autorizate, conform Listei de coduri CAEN eligibile pentru schema de minimis, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro la nivel de întreprindere/întreprindere unică, pentru beneficiarii a căror diferență calculată conform bazei de calcul este mai mare sau egală cu 10.000 euro. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Taxa pe valoarea adăugată nu va fi inclusă în baza de calcul.

Baza de calcul:

 • Baza de calcul al ajutorului reprezintă:
  • a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
  • b) pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.
 • Baza de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor mai sus menționate, este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către solicitant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către solicitant.
 • Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat este cursul InforEuro stabilit de Comisia Europeană pentru România,  valabil la data de lansare a apelului de proiecte.

Cofinantare: 0 %

Plafon maxim: 200.000 Euro

Cumul: se cumulează în limita plafonului maxim de 200.000 euro/întreprindere unică  – 2 ani financiari încheiați și anul în curs, indiferent de sursa ajutorului de minimis

Conditii:

 • au fost înființați și au desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale (sau conexe) înainte de 01.01.2020 conform raportului de activitate asumat de reprezentantul legal al solicitantului
 • pot fi și întreprinderi în dificultate
 • păstrează numărul de angajați existenți la data acordării sprijinului financiar pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Cheltuieli eligibile:  

 • cheltuieli cu personalul angajat pentru derularea activităților culturale, reprezentând salariile și contribuțiile sociale aferente și alte costuri legale;
 • cheltuieli cu onorarii, inclusiv contractele de drepturi de autor, necesare derulării activităților culturale;
 • cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale
 • cheltuieli legate de achiziția de materiale consumabile și obiectelor de inventar necesare derulării activităților culturale;
 • cheltuieli cu achiziția/închirierea de active corporale și necorporale necesare derulării activităților culturale;
 • cheltuieli administrative care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii; pază, curățenie; chirie.
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2
 • cheltuieli aferente ratelor de leasing și ratelor de credit
 • Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

1.2 Minimis pentru Artisti ( persoane fizice, prin OGC-uri )– vezi conditii=>> CULTURAL MINIMIS (1259 downloads)  

Valoare ajutor: 

 • microgranturi în valoare de 2.000 euro pentru beneficiarii care au o diferență rezultată din încasările din drepturi de autor pentru anul 2019, comparativ cu încasările pentru anul 2020, de la Organismele de gestiune colectivă/UAP, mai mică de 10.000 euro;
 • grant în cuantum de 20%, aplicat la valoarea obținută prin diferența rezultată din încasările din drepturi de autor de la Organismele de gestiune colectivă aferente anului 2019 și încasările din drepturi de autor aferente anului 2020, diferență care trebuie să fie mai mare sau egală cu 10.000 euro. Valoarea maximă a grantului nu va depăși echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro la nivel de întreprindere/întreprindere unică.
 • Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Taxa pe valoarea adăugată nu va fi inclusă în baza de calcul.
 • Încasările trebuie certificate și asumate fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către organismul de gestiune colectivă , fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către organismul de gestiune colectivă.
 • Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat este cursul InforEuro stabilit de Comisia Europeană pentru România,  valabil la data de lansare a apelului de proiecte.

Cofinantare: 0 %

Plafon maxim: 200.000 Euro

Cumul: se cumulează în limita plafonului maxim de 200.000 euro/întreprindere unică  – 2 ani financiari încheiați si anul în curs), indiferent de sursa ajutorului de minimis

Conditii:

 • Organismele de gestiune colectivă să solicite și să fie autorizați ca administratori de schemă de minimis. Beneficiarii sunt artiști activi români și nu moștenitori sau artiști străini

Cheltuieli eligibile:  

 • Cheltuieli generale și Cheltuieli specifice

2.  AJUTOR DE STAT- (CADRUL COVID) PENTRU ORGANIZATORI, LIBRĂRII, EDITURI ȘI CINEMATOGRAFE

2.1 ORGANIZATORI DE FESTIVALURI ȘI EVENIMENTE CULTURALE

– vezi conditii=>> CULTURAL AJUTOR STAT (593 downloads)  

Valoare ajutor: acoperirea parțială, în cuantum de 20%, a diferenței din cifra de afaceri/venituri totale din anul 2020, comparativ cu anul 2019, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN autorizate, eligibile conform Listei de coduri CAEN eligibile pentru schema de ajutor de stat. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Taxa pe valoarea adăugată nu va fi inclusă în baza de calcul.

Baza de calcul:  

 • Baza de calcul al ajutorului reprezintă:
  • a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020. În cazul în care această diferență este mai mare de 200.000 euro, beneficiarii vor prezenta suplimentar o situație, certificată și asumată conform celor menționate la paragraful 2) din prezenta, din care să rezulte cuantumul cheltuielilor operaționale curente, nerecuperabile, înregistrate în anul 2020 (altele decât avansuri pentru artiști sau avansuri pentru închirieri de spații pentru desfășurarea evenimentelor).
  • b) pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.
 • Baza de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor mai sus menționate, este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către solicitant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către solicitant.

 

Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat este cursul InforEuro stabilit de Comisia Europeană pentru România,  valabil la data de lansare a apelului de proiecte.

Cofinantare: 0 %

Plafon maxim: 1.800.000 euro

Cumul: se cumulează în limita plafonului maxim de 1.800.000;

Beneficiar:  

 • PFA și societăți comerciale cu activitate într-unul dintre domeniile de activitate din Lista de coduri CAEN eligibile. Cod CAEN autorizat.
 • ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale, înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.
 • Sunt eligibile și întreprinderile mari

Conditii:

 • au fost înființați și au desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020, conform datelor de înființare/înregistrare, precum și a raportului de activitate asumat de reprezentantul legal al solicitantului
 • ÎNTREPRINDEREA NU TREBUIE SĂ FI FOST ÎN DIFICULTATE LA 2019 (excepție microîntreprinderi și întreprinderi mici, conform prevederilor Cadrului COVID, secțiunea 3.1.)
 • beneficiarul a organizat evenimente culturale cu public în România în anul 2019, având bilete vândute în 2019
 • SAU beneficiarul a organizat un festival cultural cu public în Romania, cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative:
 • festivalul a fost organizat de ce puțin 2 ori în ultimii 3 ani
 • festivalul are o durată de cel puțin două zile
 • festivalul a avut ediție organizată în 2019
 • ediția 2020 a festivalului a fost anunțată și pusă în vânzare înainte de 15 martie 2020
 • festivalul a fost reprogramat pentru 2021 (sau 2022 – în funcție de situația epidemiologică)
 • beneficiarul deține marca înregistrată a festivalului la OSIM
 • festivalul are bilete vândute la ediția din 2019

Cheltuieli eligibile:  

 • cheltuieli cu închiriere scenotehnică (scene, sunet, lumini, LED screens, proiectoare, generatoare etc.);
 • cheltuieli cu închiriere logistică (corturi, garduri, toalete, amenajări interioare – backstage, închiriere mobilier, structuri ușoare temporare – e.g. layher, portafloor, generatoare) ;
 • cheltuieli cu onorariile artiștilor care au avut cel puțin 1 reprezentație artistică în România în cursul anul 2019;
 • cheltuieli de promovare, producție publicitară și difuzare a activităților culturale din proiect;
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
 • cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale din proiect, de exemplu foto-video (fotografi, cameramani, editori etc), creație (grafică, video etc), digital (app, web, store)
 • cheltuieli administrative care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii; pază, curățenie; chirie.
 • cheltuieli aferente ratelor de leasing și ratelor de credit

2.2 LIBRĂRII – vezi conditii=>> CULTURAL AJUTOR STAT (593 downloads)  

Valoare ajutor:

 • granturi în cuantum de 20% din cifra de afaceri rezultată din vânzarea de carte înregistrată în 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1.800.000 euro la nivel de întreprindere/întreprindere legată.
 • în cazul în care valoarea totala a solicitărilor eligibile depășește bugetul alocat , fiecare beneficiar eligibil va primi pro rata din buget in funcție de ponderea sumei cu care este eligibil din totalul solicitărilor de finanțare eligibile in prezenta masura

Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Taxa pe valoarea adăugată nu va fi inclusă în baza de calcul.

Cifra de afaceri este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către solicitant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către solicitant.

Cofinantare: 0 %

Plafon maxim: 1.800.000 euro

Cumul: se cumulează în limita plafonului maxim de 1.800.000;

Beneficiar:  

 • Societăți comerciale cu Cod CAEN autorizat 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate. Sunt eligibile și întreprinderile mari;

Conditii:

 • au fost înființați și au desfășurat activitate conform codului CAEN 4761 înainte de 01.01.2020, conform documentelor SC
 • ÎNTREPRINDEREA NU TREBUIE SĂ FI FOST ÎN DIFICULTATE LA 2019 (excepție microîntreprinderi și întreprinderi mici, conform prevederilor Cadrului COVID, secțiunea 3.1.)
 • în 2019, cifra de afaceri din vânzarea de cărți în România reprezintă min 30% din total cifra de afaceri
 • minim 50% din cifra de afaceri aferentă vânzării de carte din 2019 a fost realizată prin librării operate în spații fizice accesibile publicului larg
 • are un min de 2.000 de titluri expuse la vânzare

Cheltuieli eligibile:  

 • cheltuieli cu achiziția stocurilor de carte – minimum 50% din buget va fi alocat pentru achiziția de carte, din care 20% să provină de la edituri mici și minim 20% să fie cărți ale unor autori români
 • cheltuieli legate de logistică (transport, depozitare);
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
 • cheltuieli cu achiziția/închirierea de active corporale și necorporale;
 • cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale
 • cheltuieli administrative care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii; pază, curățenie; chirie.
 • cheltuieli aferente ratelor de leasing și ratelor de credit

 

2.3 EDITURI – vezi conditii=>> CULTURAL AJUTOR STAT (593 downloads)  

Valoare ajutor:

 • granturi în cuantum de 20% din cifra de afaceri rezultată din vânzarea de carte înregistrată în 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 1.800.000 euro la nivel de întreprindere/întreprindere legată.
 • în cazul în care valoarea totala a solicitărilor eligibile depășește bugetul alocat , fiecare beneficiar eligibil va primi pro rata din buget in funcție de ponderea sumei cu care este eligibil din totalul solicitărilor de finanțare eligibile din prezenta masura.

Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Taxa pe valoarea adăugată nu va fi inclusă în baza de calcul.

Cifra de afaceri este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către solicitant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către solicitant.

Cofinantare: 0 %

Plafon maxim: 1.800.000 euro

Cumul: se cumulează în limita plafonului maxim de 1.800.000;

Beneficiar:  

 • Societăți comerciale cu cod CAEN autorizat 5811 Activități de editare a cărților. Sunt eligibile și întreprinderile mari

Conditii:

 • au fost înființați și au desfășurat activitate conform codului CAEN 5811 înainte de 01.01.2020, conform documentelor SC
 • ÎNTREPRINDEREA NU TREBUIE SĂ FI FOST ÎN DIFICULTATE LA 2019 (excepție microîntreprinderi și întreprinderi mici, conform prevederilor Cadrului COVID, secțiunea 3.1.)
 • editura a avut în 2019 minimum 10 titluri la vânzare și cel puțin un contract de distribuire carte cu o librărie
 • în 2019, cifra de afaceri din vânzarea de cărți în România să reprezinte min 50% din total cifră de afaceri a editurii
 • în 2019 editura a participat la cel puțin un târg de carte

Cheltuieli eligibile:  

 • cheltuieli pentru producția de carte – minimum 50% din buget va fi alocat pentru producția de carte și min 10% din buget va fi pentru publicarea de noi autori români;
 • cheltuieli cu cesiunea drepturilor de autor;
 • costuri de logistică (transport, depozit);
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
 • cheltuieli cu achiziția/închirierea de active corporale și necorporale;
 • cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităților culturale
 • cheltuieli administrative care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii; pază, curățenie; chirie.
 • cheltuieli aferente ratelor de leasing și ratelor de credit

2.4 CINEMATOGRAFE – vezi conditii=>> CULTURAL AJUTOR STAT (593 downloads)  

Valoare ajutor: Bugetul total al măsurii se stabilește prin calcularea unui cuantum de 20% din pierderea totală din cifra de afaceri aferentă vânzării de bilete în anul 2020, comparativ cu anul 2019. Beneficiarii vor primi un procent din buget care corespunde ponderii numărului actual de ecrane deținute din total număr de ecrane din România (conform date CNC)

Cofinantare: 0 %

Plafon maxim: 1.800.000 euro

Cumul: se cumulează în limita plafonului maxim de 1.800.000;

Beneficiar:  

 • Societăți comerciale cu cod CAEN autorizat 5914 Proiecția de filme cinematografice. Sunt eligibile și întreprinderile mari

Conditii:

 • au fost înființați și au desfășurat activitate conform codului CAEN 5914 înainte de 01.2020, conform documentelor SC
 • ÎNTREPRINDEREA NU TREBUIE SĂ FI FOST ÎN DIFICULTATE LA 2019 (excepție microîntreprinderi și întreprinderi mici, conform prevederilor Cadrului COVID, secțiunea 3.1.)
 • deţine clasificarea sălii de cinematograf emisă de Registrul cinematografiei
 • deţine autorizaţiile legale de funcţionare pentru cinematograf
 • asigură o capacitate pentru cel puțin o sală de cinematograf de minimum 50 de locuri
 • funcţionează în regim public de vânzare a biletelor de intrare la spectacole cinematografice cel puţin 8 luni pe an

Cheltuieli eligibile:  

 • costuri legate de achiziţionarea drepturilor de exploatarea pentru film românesc și european – minim 50% din valoarea ajutorului;
 • costuri pentru promovare, producție publicitară și difuzare (realizarea materialelor publicitare, afişe, fotografii şi altele de acest gen, spaţii publicitare, spoturi radio şi TV, afişaj, publicitate în presa scrisă);
 • alte cheltuieli în vederea distribuirii filmului, respectiv securitate, prim ajutor & măsuri anti-Covid, servicii de pază, curățenie, mentenanță etc
 • cheltuieli administrative care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii; pază, curățenie; chirie.
 • cheltuieli aferente ratelor de leasing și ratelor de credit
 • Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.

Pentru toate situațiile este obligatoriu să nu se depășească plafonul de 800.000 euro

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button