Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

DR-17 Struguri si Hamei

Rulează videoul

Valoare Proiect:
1.000.000 Euro

Contributie proprie:
minim 35 %

Firme infiintate pana la data de 31.12.2021 inclusiv

Cooperative Agro, Fermieri

Lansare: urmeaza

Investitii mediul Rural

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine 1.000.000 Euro pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Beneficiari eligibili:
• fermieri cu excepția persoanelor fizice;
• cooperative agricole și societătile cooperative care reprezinta interesele membrilor fermieri;
• grupuri și organizatii de producatori legal constituite în baza legislatiei nationale în vigoare si recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

Conditii de eligibilitate:
Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnicoeconomice;
• Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatații agricole cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
• Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
• Investiția trebuie să respecte toate standardele obligatorii în vigoare;
• În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);
• În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei utilizate pentru culturile furajere, acestea sunt eligibile doar dacă îndeplinesc condițiile specificate în art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021, iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul că:

a) în urma evaluării ex-ante, investiţia asigură posibile economii de apă de minimum 10%;
și
b) în cazul în care investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă.

Alte angajamente:
-Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Descrierea intervenției

Sectorul zootehnic are un potențial ridicat de dezvoltare atât pentru creșterea efectivelor de animale cât și pentru diversificarea speciilor având în vedere ariile extinse pentru pășunat și suprafețele arabile dedicate plantelor de nutreț. Cu toate acestea, sectorul zootehnic întâmpină în continuare probleme structurale și de competitivitate dat fiind gradul mare de specializare, specificul tehnologiei de creștere, sănătatea animalelor, integrarea soluțiilor digitale, sistemele de biosecuritate, dar și necesitatea asigurării producției pe tot parcursul anului în fluxul tehnologic de creștere. Astfel sectorul zootehnic este unul de o mare complexitate cu nevoi investiționale majore. Totodată, este de remarcat faptul că în zona montană există riscul de abandon generat de fenomenul major de depopulare ca urmare a deficiențelor legate de infrastructură, servicii și locuri de muncă locale. Pentru a răspunde adecvat provocărilor cu care se confruntă zona montană din perspectiva activităților agricole și a problemelor structurale ale exploatațiilor agricole din această zonă, va fi prevăzută o alocare distinctă pentru zona montană. Astfel intervenția își propune investiții noi și/sau de modernizare a fermelor zootehnice cu tot ceea ce presupun acestea, respectiv investiții în echipamente, adaptare la standarde, racorduri la utilități, etc.
De asemenea, pentru a atenua nivelul actual al emisiilor de gaze cu efect de seră și amoniac din agricultură, în contextul intensificării durabile a agriculturii, există în continuare nevoia de a sprijini investițiile în managementul adecvat al gunoiului de grajd (dotare și facilități moderne pentru depozitarea și aplicarea gunoiului de grajd și a nămolului de epurare, utilaje folosite pentru reducerea amprentei GES și amoniac, precum și tehnologii care contribuie la susținerea unei economii cu un nivel scăzut de carbon).
În vederea creșterii valorii adăugate vor fi tratate inclusiv, investițiile în condiționarea și/sau depozitarea, procesarea produselor obținute la nivelul fermei. Investițiile în unitățile de procesare a propriilor produse vor fi tratate doar ca și componentă secundară în cadrul proiectului. În această intervenție pe lângă investițiile specifice în fermele zootehnice vor fi sprijinite și acele investiții
necesare pentru asigurarea bazei furajere aferentă fermelor zootehnice. Totodată, în vederea adaptării exploatațiilor de creștere a găinilor ouatoare de la sistemul de creștere în cuști îmbunătățite în sistem alternativ, se va crea o alocare separată la nivelul acestei intervenții în vederea modernizării/extinderii astfel încât să se poată facilita adaptarea la sistemul de creștere alternativ.
Alocarea separată va avea la bază un procent determinat de o analiză internă astfel încât alocarea să fie suficientă pentru cererea de astfel de investiții dar în același timp realistă astfel încât să poată fi consumată. 
Această alocare se va stabili la momentul lansării apelului.

Valoare maximă a sprijinului public va fi de 2.000.000 euro/proiect, iar în cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole , valoarea maximă a sprijinului public va fi de 300 000 Euro/proiect.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect și va fi de maximum 65% din costurile eligibile.

 Decontarea se face prin Cerere de rambursare: rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

Investiții eligibile
În cadrul acestei intervenții sunt vizate investiții corporale legate de:
• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii și/sau distribuirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților și racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice;
• Dotarea cu utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice specializate pentru activitatea agricolă, inclusiv utilajele agricole necesare asigurării bazei furajere;
• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
• Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole, doar ca o componentă secundară a proiectului;
• Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
• Înființarea și/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, pentru culturile furajere, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) spațiilor/unităților/punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei;
• Investiții în instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală;
• Investiții necesare reproducției (ex stații de incubare, facilități de recoltare, testare și conservare material seminal etc);
• Investiții de producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
• Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului), legate de:
-îmbunătățirea eficienței energetice a construcțiilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției;
– achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
-Investiții în economia circulară precum:

a) producerea și utilizarea energiei regenerabile din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
b) obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
• Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale.

Investiții în active necorporale pentru:
• Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
• Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
• Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
• Marketingul produselor obținute, etc.

Cheltuieli neeligibile specifice
• Achiziția de terenuri și clădiri;
• Achiziția de animale;
• Construcția și modernizarea locuinței;
• Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale;
• Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
• Cheltuielile pentru care organizațiile de producători au aplicat PO aferent FEGA;
• Achizițiile de mijloace de transport pentru bunuri/mărfuri, nespecializate pentru activitatea
agricolă vizată în proiect;
• Achizițiile de mijloace de transport persoane/pentru uz personal;
• Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: spații
administrative, săli de ședințe, spații de cazare, etc.;

Alte angajamente:
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica prevăzuta la depunerea cererii de finantare a exploatatiei agricole pe durata de executie a contractului cu mai mult de 15%. Dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, în nicio situatie, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate.

 

Principii privind selecția proiectelor
În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiectele care contribuie la încurajarea și dezvoltarea structurilor asociative, dezvoltarea structurală echilibrată a fermelor în sensul consolidării fermelor medii, promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului acțiuni în scopul gestionării corespunzătoare a riscurilor de la nivelul exploatației, asigurarea echității accesării fondurilor europene.
În consultare cu Comitetul de Monitorizare vor fi stabilite criterii de selecție care vor răspunde obiectivelor precizate anterior pentru asigurarea realizării unor investiții durabile și totodată dezvoltarea sectorului agricol.

Vreau sa aplic la Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button