Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

De la 1 februarie 2017 intra in vigoare noul formular 088

De la 1 februarie 2017 intra in vigoare noul formular 088   

 

Art.1- Dispozițiile generale la prezentul ordin sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art.2- Criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art.3- Se aprobă Procedura privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 2 fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului, prevăzută în Anexa nr. 3. Art.4- Se aprobă Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activități economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA, prevăzută în Anexa nr. 4.

Art.5- Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se efectuează de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situația în care persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică, potrivit criteriilor stabilite în temeiul art. 316 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6- (1) Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), c) și alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care au depus formularul 088 până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv ca urmare a notificării organului fiscal sau aprobării solicitării de prelungire a termenului de depunere a formularului, este aplicabilă procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistratre în scopuri de TVA. (2) Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), c) și alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care nu au depus formularul 088 până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv ca urmare a notificării organului fiscal sau aprobării solicitării de prelungire a termenului de depunere a formularului, sunt aplicabile prevederile Anexei nr. 2. (3) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care procedura de evaluare nu a fost finalizată, sunt aplicabile prevederile Anexei nr. 4. (4) Prin procedura de evaluare nefinalizată se înțelege situația în care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referatul cu propunerea de anulare/menținere a calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA nu a fost aprobat de conducătorul unității fiscale. 3

Art.7.(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII ”Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Art. 8- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2017.

Art.10- La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2393/2016 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activități economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activități economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 17 august 2016.

Art.11- Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală antifraudă fiscală, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA

1. Prezentul ordin stabilește criteriile pe baza cărora se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a societăților care sunt înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) din Codul fiscal. Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activității economice în afara României, care au obligația înregistrării în scopuri de TVA în România, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.

2.(1) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, în aceeași zi cu depunerea, la oficiul registrului comerțului, a cererii de înmatriculare în registrul comerțului, să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (2) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente declarația de mențiuni, conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (3) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, trebuie să depună la organul fiscal competent cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

3. Criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevăzute la pct. 1 sunt: a) persoana impozabilă nu se află în situația prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora; 7 b) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) din Codul fiscal, înregistrați fiscal în România, și nici persoana impozabilă însăși în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) și alin. (12) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare; c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea locul în România. Urmare evaluării persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu și scăzut.

4.(1) Pentru evaluarea criteriului de la pct. 3 lit. a) persoana impozabilă trebuie să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfășoară sau nu activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

(2) Criteriul de la pct. 3 lit. b) se referă la: a) administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b) asociați majoritari sau, după caz, asociatul unic și/sau administratori, în cazul altor societăți decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prin asociat majoritar se înțelege persoana fizică sau juridică ce deține părți sociale în procent de minimum 50% din capitalul social al societății.

(3) În cazul în care administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, definiți la alin. (2), nu sunt înregistrați fiscal în România, aceștia trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare

5.(1) La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică documentația depusă conform pct. 4. (2) În cazul în care solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA nu are anexate toate documentele prevăzute la pct. 4, compartimentul de specialitate notifică, în termen de trei zile lucrătoare, de la data depunerii solicitării incomplete, persoana 8 impozabilă în vederea completării documentației. (3) Compartimentul de specialitate va transmite către compartimentul de evaluare numai solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care au anexate toate documentele prevăzute la pct. 4. (4) În situația în care persoana impozabilă nu transmite documentația completată în termenul stabilit prin notificare, compartimentul de specialitate îi transmite, în termen de trei zile lucrătoare, o înștiințare cu privire la imposibilitatea soluționării cererii.

6.(1) În vederea soluționării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică îndeplinirea criteriilor prevăzute la pct. 3 lit. a) și b). (2) Pentru soluționarea cererilor de înregistrare în scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate verifică și dacă a încetat situația care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. a) – e) din Codul fiscal, precum și dacă persoana impozabilă nu se regăsește în altă situație de anulare, dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (12) lit. a) – d) din Codul fiscal, potrivit Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (3) Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă, fără a se mai verifica celelalte criterii, dacă persoana impozabilă se află într-una din următoarele situații: a) depune o declarație pe propria răspundere din care rezultă că persoana juridică nu desfășoară activități economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora; b) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, astfel cum sunt definiți la pct. 4 alin. (2), sau persoana impozabilă însăși, în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) și alin. (12) din Codul fiscal, au/are înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare; c) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, astfel cum sunt definiți la pct. 4 alin. (2), care nu sunt înregistrați fiscal în România prezintă o declarație pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 9 d) persoana impozabilă se regăsește într-o altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) – e) din Codul fiscal. (4) Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate asigură exercitarea, de către contribuabil, a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.

7.(1) Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care îndeplinesc criteriile prevăzute la pct. 3 lit. a) și b) precum și solicitările de înregistrare depuse potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, dacă persoanele impozabile nu se regăsesc într-o altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute art. 316 alin. (11) lit. a) – e) din Codul fiscal, sunt supuse analizei, prevăzute la pct. 3 lit. c), care are ca scop evaluarea intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea loc în România. Analiza se efectuează de către compartimentul de evaluare. (2) După efectuarea analizei, dacă persoana impozabilă: a) îndeplinește criteriile de evaluare este încadrată la risc scăzut – compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA; b) nu îndeplinește criteriile de evaluare este încadrată la risc ridicat – compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, compartimentul de specialitate emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA; c) îndeplinește parțial criteriile de evaluare este încadrată la risc mediu – compartimentul de evaluare invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 56 din Codul de procedură fiscală. 8.(1) Invitația prevăzută la pct. 7 alin. (2) lit. c) se face în scris și cuprinde în mod obligatoriu: a) data, ora și locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte; b) baza legală a solicitării; c) scopul solicitării; 10 d) documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte. (2) După primirea invitației, persoana impozabilă poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare. În cazul în care se admite cererea de amânare, persoana impozabilă va fi informată cu privire la data la care a fost reprogramat interviul. Persoana impozabilă va fi informată și în cazul în care nu se admite cererea de amânare. (3) Termenul de soluționare a cererii de înregistrare în scopuri de TVA se prelungește cu perioada cuprinsă între data comunicării invitației și data la care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul organului fiscal competent. (4) Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se respinge în cazul în care reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la locul și data stabilite prin invitație, respectiv nu furnizează informațiile și documentele solicitate. În acest caz compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA.

(5) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la locul și data stabilite prin invitație, furnizează corect și complet datele și informațiile solicitate, justificând intenția și capacitatea persoanei impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA, compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.

(6) În situațiile în care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la locul și data stabilite prin invitație dar nu furnizează corect și complet datele și informațiile solicitate sau se prezintă la locul și data stabilite prin invitație, furnizează corect și complet datele și informațiile solicitate dar nu justifică intenția și capacitatea persoanei impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA, compartimentul de evaluare procedează după cum urmează: a) respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întocmind un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul în care persoana impozabilă se află la prima cerere de înregistrare în scopuri de TVA. b) transmite motivat, în altă situație decât la lit. a), solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA și documentația care a stat la baza analizei, direcției regionale antifraudă fiscală care are sediul în aria de competență teritorială a direcției generale regionale a finanțelor publice din care face parte organul fiscal competent.

(7) În urma verificărilor efectuate, direcția regională antifraudă fiscală transmite compartimentului de evaluare un raport care cuprinde motivele de fapt și temeiul de drept care stau la baza propunerii de aprobare sau de respingere a înregistrării în 11 scopuri de TVA. Compartimentul de evaluare va întocmi, în baza raportului primit de la direcția regională antifraudă fiscală competentă, referatul cu propunere de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA.

(8) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător invitațiilor întocmite, potrivit legii, în cadrul controalelor antifraudă efectuate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. (9) Referatul care cuprinde propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA va conține motivele de fapt și de drept care stau la baza propunerii. Decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, va fi emisă de către compartimentul de specialitate în baza referatului care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, întocmit în temeiul alin. (4), (5), (6) sau (7).

9.(1) Înaintea luării deciziei de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de evaluare va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedura fiscală. (2) Compartimentul de evaluare înștiințează în scris persoana impozabilă cu privire la soluția care urmează sa fie adoptată, faptele și împrejurările relevante care au dus la luarea acestei decizii, inclusiv precizarea termenului la care reprezentantul legal al persoanei impozabile trebuie să se prezinte la audiere. În cadrul audierii acesta are dreptul să își exprime, în scris, punctul de vedere sau să notifice despre renunțarea la acest drept. (3) Concluziile procedurii de audiere a reprezentantului legal al persoanei impozabile sunt consemnate într-un proces verbal încheiat în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei impozabile. (4) Direcția regională antifraudă fiscală competentă va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat prin consemnarea punctului de vedere al contribuabilului în procesul-verbal încheiat la finalizarea controlului antifraudă.

10.(1) Soluționarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în termenul prevăzut la art. 77 din Codul de procedură fiscală. Decizia va cuprinde, în concret, motivele de fapt și de drept care au format convingerea organului fiscal că persoana impozabilă nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA. (2) Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se comunică persoanei impozabile, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală. 12 (3) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termenele prevăzute la alin. (1), dar nu înainte de data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerțului. 11. Împotriva deciziei privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button