Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Impozit salarial pentru salariatii care desfasoare activitati de creare programe pentru calculator

Potrivit art.60 pct.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutiti de la plata impozitului pe venit persoanele fizice pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator. Incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, al ministrului pentru societatea informationala, al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice si al ministrului finantelor publice.

Ordinul comun nr.872/5932/2284/2903/2016 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial nr.22 din 9 ianuarie 2017, care va intra in vigoare de la 1 februarie 2017, aboga prevederile Ordinului comun nr. 217/4172/1348/835/2015 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial nr. 573 din 30 iulie 2015, si modifica criteriile pentru scutirea de impozit pe venit care se acorda angajatilor operatorilor economici al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator.

Astfel, potrivit art.2 din Ordinul comun nr.872/5932/2284/2903/2016 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator, de la 1 februarie 2017, angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiaza de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa;
b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
c) detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa;
d) angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creatie de programe pentru calculator.

Societatile care se infiinteaza in cursul anului fiscal, in vederea beneficierii de facilitatea fiscala prevazute mai sus, sunt exceptate de la indeplinirea ultimei conditii, cea prevazuta la lit.d), pentru anul infiintarii si pentru anul fiscal urmator.

Societatile care au facut in cursul anului obiectul unei reorganizari potrivit legii, in vederea beneficierii de facilitatea fiscala prevazuta mai sus, sunt exceptate de la indeplinirea conditiei prevazute la lit. d) pentru anul in care s-a produs operatiunea de reorganizare.

De prevederile de mai sus beneficiaza cetatenii romani si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene ale caror diplome sunt echivalate, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii stiintifice, cu diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau cu diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica lunar numai pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, obtinute din desfasurarea unei activitati de creare de programe pentru calculator, in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire ( a se vedea art.4 din Ordin).

Atentie! Activitatea de creatie de programe pentru calculator, in sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta prestarea efectiva a uneia dintre activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare ocupatiilor specifice mentionate in anexa (vezi aici anexa la ordin) in scopul realizarii unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializarii. Anexa se va actualiza periodic, in conformitate cu modificarile si completarile Clasificarii ocupatiilor din Romania (a se vedea art.2 si art.5 din Ordin).

Documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, in conformitate cu prevederile Codului fiscal, conform ocupatiilor prevazute in anexa, sunt stabilite la art.3 din Ordin, dupa cum urmeaza:
a) actul constitutiv, in cazul operatorilor economici;
b) organigrama angajatorului;
c) fisa postului;
d) copia cu mentiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata, insotita de copia cu mentiunea “conform cu originalul” a foii matricole sau, dupa caz, a suplimentului la diploma, respectiv copia cu mentiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, insotita de copia cu mentiunea “conform cu originalul” a suplimentului la diploma, respectiv copia legalizata a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii stiintifice, pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene;
e) copia cu mentiunea “conform cu originalul” a contractului individual de munca;
f) statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atesta solicitarea initierii procesului de creatie de programe pentru calculator;
h) balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creatie de programe pentru calculator.

Dosarul cuprinzand documentele justificative se va pastra la sediul angajatorului in vederea controlului. In situatia in care angajatorul pastreaza documentele justificative in format electronic, acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, furnizat de un furnizor de servicii acreditat.

Angajatorul va intocmi separat statul de plata pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

Incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii prevazuta in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului.

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button