Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

DR-15 Exploatatii pomicole

Rulează videoul

Valoare Proiect:
300.000 - 1.500.000 Euro

Contributie proprie:
minim 35 %

Firme infiintate pana la data de 31.12.2021 inclusiv

Cooperative Agro, Fermieri

Lansare: urmeaza

Investitii mediul Rural

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Investitii in exploatatii pomicole

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine 300.000 - 1.500.000 Euro pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Beneficiari eligibili:
• fermieri cu excepția persoanelor fizice;
• cooperative agricole și societătile cooperative care reprezinta interesele membrilor fermieri;
• grupuri și organizatii de producatori legal constituite în baza legislatiei nationale în vigoare si recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

Conditii de eligibilitate:
Solicitantul trebui să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
• Viabilitatea economica a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico economice;
• În cazul proiectelor de procesare/depozitare/condiționare minimum 50% din produsele pomicole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării, trebuie să provină din exploatația pomicolă proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);
• Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta
intervenție;
• Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
• În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze, doar material fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;
• Pentru pepiniere solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară;
• Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4000 SO, iar suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3000 euro SO pentru toate speciile și sistemele de cultură, inclusiv pepiniere;
• Solicitantul trebuie să prezinte proiectul tehnic avizat în conformitate cu legislația națională;
• În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei, doar ca o componenta secundară, acestea sunt eligibile doar dacă, îndeplinesc condițiile specificate în art.74 din Regulamentul nr. 2115/2021, iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul că:
a) în urma evaluării ex-ante, investiţia asigură posibile economii de apă de minimum 10%
și
b) în cazul în care investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă”.

Alte angajamente:
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 SO sau 3.000 SO în cazul pepinierelor, stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Descrierea intervenției

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei intervenții este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.
Din cauza fragmentării exploatațiilor pomicole, a plantațiilor îmbătrânite dar și a investițiilor reduse în acest sector, exploatațiile pomicole au înregistrat un declin important în ultimele două decenii. Prin urmare reconversia plantațiilor este un deziderat important al acestei intervenții. Astfel la nivelul intervenției sunt eligibile toate investițiile necesare atât reconversiei cât și înființării și modernizării plantațiilor pomicole.
Această ramură este insuficient dezvoltată fiind necesare investiții ce constau în modernizarea/construcția/achiziția de spaţii de producţie şi tehnologii moderne, sisteme de colectare,
sortare, calibrare, depozitare, condiționare, ambalare, comercializare luând în considerare standardele de calitate ridicate ale acestor produse pe piață.
În plus, un element important în dezvoltarea acestui sector îl constituie și promovarea patrimoniului genetic autohton cu atât mai mult în contextul schimbărilor climatice actuale.
Totodată, în vederea creşterii valorii adăugate în cadrul intervenției vor fi sprijinite inclusiv investițiile în condiționarea și/sau depozitarea, procesarea produselor pomicole la nivelul fermei.
Investițiile în unitățile de procesare de la nivelul fermelor pomicole vor fi eligibile doar ca și componentă secundară în cadrul proiectului, domeniu în care România a avut tradiție și potențial.
De asemenea, susţinerea acţiunilor de marketing şi de îmbunătățire a planificării strategice a afacerilor și a managementului resurselor conduc la creșterea eficienței economice și a productivității.
Din perspectiva unei mai bune gestionări a riscurilor, intervenția va contribui și la promovarea accesului fermierilor la utilizarea tehnicilor și tehnologiilor pentru gestionare riscurilor provocate de fenomenele extreme în contextul schimbărilor climatice.

Valoarea sprijinului public – maximum 1 500 000 Euro/proiect, cu excepția acelor proiecte care propun achiziția de utilaje și echipamente agricole a căror valoare este de maximum 300.000
euro/proiect.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil nu va depăși: 65% din costurile eligibile.

Valoarea sprijinului a fost stabilită pe baza experienței în implementarea investițiilor similare din perioada de programare anterioară, coroborată cu noile costuri standard, impactul generat de majorarea preturilor la nivel european provocate de criza provocata de invazia rusa, dar si de largirea eligibilitatii la alte culturi/tehnologii inovative specifice sectorului.
De asemenea, în calculul valorii medii per proiect s-a avut în vedere, pe lângă valoarea sprijinului public pentru proiectele complexe și valoarea sprijinului pentru simpla achizitie de utilaje și echipamente agricole. În calcul s-a introdus un procent din anvelopa financiară a intervenției pentru achizițiile simple, așa cum a rezultat din implementarea măsurilor de investiții agricole anterioare, pentru această tipologie de proiecte.

 Decontarea se face prin Cerere de rambursare: rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

Investiții eligibile
În cadrul acestei intervenții sunt vizate investiții corporale, legate de:
• Investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole, modernizarea parcului de mașini și utilaje agricole inclusiv remorci și
semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă);
• Echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca și componentă secundară;
• Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
• Investiții în înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor;
• Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
• Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
• Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;
• Producerea şi utilizarea energiei (electrice si/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de
investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fara ca solicitantul să fie prosumator;
• Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului), legate de:
– îmbunătățirea eficienței energetice a construcțiilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenție;
– achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
– investiții în economia circulară precum:

a) producerea şi utilizarea energiei regenerabile din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
b) obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
• Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale la nivel de fermă;
• Înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
• Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, doar ca o componentă secundară a proiectului;
Cheltuielile aferente implementării proiectelor care presupun înființarea/reconversia plantațiilor pomicole aferente acestei măsuri sunt eligibile înainte de semnarea contractului de finanțare, dar după depunerea cererii de finanțare și pot fi decontate după contractare.
Investiții în active necorporale pentru:
• Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
• Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
• Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
• Marketingul produselor obținute, etc.

Cheltuieli neeligibile specifice
·Cheltuieli cu lucrările de întreținere a plantațiilor;
·Achizițiile de mijloace de transport pentru bunuri/mărfuri, nespecializate pentru activitatea agricolă vizată
în proiect;
·Achizițiile de mijloace de transport persoane/pentru uz personal;
·Achiziția de clădiri;
·Achiziția de terenuri;
·Construcția și modernizarea locuinței;
·Achiziția de cap tractor;
·Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri administrative, săli
de ședințe, săli de protocol, spații de cazare, etc.
·Cheltuieli aferente investițiilor din Programul Sectorial legume-fructe

Alte angajamente:
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 SO sau 3.000 SO în cazul pepinierelor, stabilit prin condițiile de eligibilitate.

 

Principii privind selecția proiectelor
• Principiul înființării de plantații, pepiniere și sau reconversiei de plantații pomicole;
• Principiul accesului la finanțare în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de fonduri europene pentru o investiție similară prin intermediul PNDR 2014-2020;
• Principiul investițiilor în plantațiile care promovează patrimoniul genetic pomicol (soiuri cu rezistență genetică la boli și dăunători);
• Maturitatea financiară a solicitantului;
• Principiul apartenenței la o formă asociativă;
• Principiul proprietății;
• Principiul utilizării soluțiilor digitale și/sau operațiuni legate de agricultura de precizie.
În vederea simplificării procesului de evaluare pentru această intervenție se vor aplica costurile standard inclusiv pentru contribuția în natură, în cazul înființării/reconversiei plantațiilor pomicole și înființării de pepiniere pomicole.

Vreau sa aplic la Investitii in exploatatii pomicole

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button