Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Investitii în activitati productive 2022

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat spre consultare publică Proiectul de OUG privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență ( descarca aici OUG  actualizat in 16.06.2022).

Măsurile de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de ordonanță de urgență cuprind granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii și granturi pentru investiții necesare retehnologizării.

Beneficiari eligibili

  1. Microîntreprinderile
  2. Întreprinderile mici și mijlocii
  3. Cabinete medical individuale precum și
  4. Entități economice asimilate acestora, pentru domeniul învățământ, sănătate, asistență și protecție socială

Prin aceste tipuri de granturi se înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:

  • modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
  • dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT și pentru tranziție verde, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Criteriile de selecție ( descarca grila ):

(1) Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții se stabilesc de AM-POC și  sunt prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta ordonanță de urgență și includ:

a) Scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;

b) Scăderea ratei profitului operațional aferent anului 2020 în raport cu anul 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;

c) Rata rentabilității activității operaționale în anul 2019, înainte de apariția pandemiei COVID-19;

d) Apartenența domeniului de activitate – cod CAEN – la soldul balanței comerciale astfel cum este prevăzută la anexa nr. 5 la prezenta ordonanță de urgență. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică / Banca Naţională a României ( verifica aici codurile CAEN );

e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat și prevederilor ordonanței de urgență.

La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata internă de rentabilitate a proiectelor de investiții determinată la momentul depunerii proiectelor și în funcţie de ordinea înscrierii în aplicație.

Rata internă de rentabilitate a proiectelor de investiții trebuie să fie cuprinsă între [0% ÷ 5,5%] și este calculată cu 3 zecimale.

Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență ( descarca domenii de activitate eligibile) 

Granturile se acordă pe proiect și beneficiar, sub formă de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro.

Granturile se acordă în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse, pentru beneficiarii care își desfășoară activitate în Clasa P – Invățământ, Clasa Q – Sănătate și asistența socială, Clasa S – Alte activități de servicii potrivit anexei nr.1 la prezenta ordonanță de urgență

Fondurile alocateîn valoare totală de 59.690.099 euro, din care 50.000.000 euro FEDR-REACT EU și 9.690.099 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 – Acțiunea 4.1.1. – Investiții în activități productive și de la bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare.

Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență ( descarca domenii de activitate eligibile )

Granturile se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro.

Granturile se acordă în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse, pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea în Clasa C – Industria Prelucrătoare, cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției; Clasa F – Construcții; Clasa G –Repararea autovehiculelor și motocicletelor; Clasa H – Transport și depozitare; Clasa I – Hoteluri și restaurante doar pentru activitatea de servicii de cazare și echipamente și mobilier specific de alimentație publică.

Fondurile alocate, în valoare totală de 358.140.596 euro, din care 300.000.000 euro FEDR-REACT EU și 58.140.596 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 – Acțiunea 4.1.1. – Investiții în activități productive și de la bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare

Peste 800 de clienti au obtinut fonduri nerambursabile cu noi. Vezi portofoliul nostru aici https://portofoliu.just-ideas.ro/

Vezi echipa noastra

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button