Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 6 ianuarie 2017

Promovarea acestui act normativ este determinata in principal de necesitatea:

 • implementarii masurilor din domeniul fiscal cuprinse in Programul de guvernare, aprobat prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 1/2017 pentru acordarea increderii Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2017, asumate pentru primul trimestru al anului 2017, cu aplicare de la 1 februarie 2017;
 • sustinerii mediului de afaceri prin incurajarea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor, precum si a stimularii activitatilor de inovare, cercetare si dezvoltare in vederea crearii de locuri de munca bine platite, incurajarea capitalului autohton, atragerea investitiilor straine directe mai ales in sectoarele cu valoare adaugata ridicata, investirea in infrastructura si in fabrici noi, dezvoltarea capacitatilor de productie, astfel incat sa se creeze premisa unei cresteri economice sustenabile;
 • incurajarii vanzarii imobilelor, ceea ce permite cresterea industriei de constructii, orientata spre constructia de locuinte, si, nu in ultimul rand, reducerea migratiei fortei de munca in strainatate;
 • eliminarii inechitatilor privind plata contributiilor in procente egale, pentru toti salariatii din Romania, prin renuntarea la actualele plafoane privind contributiile de asigurari sociale si contributiile de asigurari sociale de sanatate, astfel incat toti cetatenii sa aiba oportunitati egale in societate;
 • scutirii de la plata impozitului pe venit pentru salariatii sezonieri cu contract individual de munca, ceea ce are ca efecte stabilitatea raporturilor contractuale de munca, fidelizarea angajatului sezonier si crearea de noi locuri de munca, cu un impact semnificativ in plan social. De asemenea, prin efectele sale, masura da eficienta obiectivelor urmarite prin adoptarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, asigurand premisele unor servicii de calitate, prin antrenarea de capital uman specializat.
  In considerarea faptului ca aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata si vizeaza totodata interesul public,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.Art. I
  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urmatorul cuprins:


  „Art. 22^1. Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare
  Contribuabilii care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, definita potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si activitati conexe acesteia sunt scutiti de impozit pe profit in primii 10 ani de activitate. Aceasta facilitate fiscala va fi pusa in aplicare in conditiile respectarii reglementarilor in domeniul ajutorului de stat.”
  2. La articolul 47, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;”.

  3. Dupa alineatul (6) al articolului 48 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
  „(7) Pentru anul 2017, persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 indeplinesc conditiile prevazute la art. 47 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepand cu 1 februarie 2017, urmand a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Prin exceptie de la prevederile art. 41 si 42, pana la acest termen se va depune si declaratia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obtinut in perioada 1-31 ianuarie 2017. Rezultatul fiscal se ajusteaza corespunzator acestei perioade fiscale.”

  4. La articolul 51 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „a) 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;”.

  5. La articolul 51 alineatul (1), litera b) se abroga.

  6. Alineatul (1) al articolului 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „(1) Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre aceste limite.”

  7. Dupa punctul 3 al articolului 60 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmatorul cuprins:
  „4. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere dintre cele prevazute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, in cursul unui an.”

  8. La articolul 78 alineatul (2) litera a), punctul (iv) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „(iv) primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro;”.

  9. Alineatul (1) al articolului 111 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „(1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileste prin deducerea din valoarea tranzactiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.”

  10. Alineatele (2) si (3) ale articolului 139 se abroga.

  11. Articolul 140 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „Art. 140. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, prevazute la art. 136 lit. c)
  Pentru persoanele prevazute la art. 136 lit. c), baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale o reprezinta suma castigurilor brute prevazute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra carora se datoreaza contributia individuala.”

  12. Alineatele (2) si (4) ale articolului 143 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  „(2) In situatia in care totalul veniturilor prevazute la alin. (1) este mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, contributia individuala de asigurari sociale se calculeaza in limita acestui plafon. Castigul salarial mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
  …………
  (4) Pe perioada in care somerii beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la alin. (2), corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, iar contributia de asigurari sociale se suporta la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca.”

  13. Articolul 144 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „Art. 144. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
  Pe perioada in care persoanele fizice prevazute la art. 136 lit. e) beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 143 alin. (2), corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical.”

  14. Alineatul (2) al articolului 145 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „(2) Prevederile art. 143 alin. (2), referitoare la plafonarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale, se aplica si in cazul persoanelor prevazute la art. 136 lit. f), exceptie fiind in cazul sotului/sotiei care insoteste personalul trimis in misiune permanenta in strainatate, pentru care plafonarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale se face la 3 salarii de baza minime pe tara.”

  15. Alineatele (6) si (8) ale articolului 146 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  „(6) Pentru persoanele prevazute la art. 136 lit. d)-f), in cazul in care din calcul rezulta o baza mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 143 alin. (2), cota contributiei individuale de asigurari sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori castigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.
  ………..
  (8) Calculul contributiilor de asigurari sociale datorate de persoanele prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre acestea prin aplicarea cotei corespunzatoare contributiei integrale, rezultata din insumarea cotelor de contributie individuala cu cea datorata de angajator, in functie de conditiile de munca, prevazuta la art. 138, asupra bazei lunare de calcul prevazute la art. 139. Contributia se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.”

  16. Alineatele (1) – (3) ale articolului 148 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  „(1) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual in sistem real, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale, o reprezinta echivalentul a 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, prevazut la art. 143 alin. (2), in vigoare in anul pentru care se stabilesc platile anticipate.
  (2) In cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente si care determina venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale o reprezinta valoarea anuala a normei de venit raportata la numarul de luni in care se desfasoara activitatea si nu poate fi mai mica decat echivalentul reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, prevazut la art. 143 alin. (2), in vigoare in anul pentru care se stabilesc platile anticipate, si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig.”
  (3) Pentru persoanele fizice prevazute la alin. (1), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale se recalculeaza in anul urmator celui de realizare a venitului, in baza declaratiei privind venitul realizat, si se stabileste ca diferenta intre venitul brut realizat si cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii independente, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale, raportata la numarul de luni in care a fost desfasurata activitatea. Baza lunara de calcul nu poate fi mai mica decat echivalentul reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, prevazut la art. 143 alin. (2), in vigoare in anul pentru care se efectueaza definitivarea contributiei, si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig.”

  17. Articolul 149 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „Art. 149. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa
  Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale o reprezinta diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila prevazuta la art. 70 si nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, prevazut la art. 143 alin. (2), in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.”

  18. Alineatul (3) al articolului 157 se abroga.

  19. Alineatul (3) al articolului 160 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „(3) Pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2017, in situatia in care veniturile baza de calcul prevazute la alin. (1) si (2) depasesc valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 143 alin. (2), contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza in limita acestui plafon.”

  20. Alineatul (2) al articolului 161 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „(2) Pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2017, in situatia in care venitul baza de calcul prevazut la alin. (1) depaseste valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 143 alin. (2), contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza in limita acestui plafon.”

  21. Alineatul (3) al articolului 162 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „(3) Pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2017, in situatia in care veniturile baza de calcul prevazute la alin. (1) si (2) depasesc valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 143 alin. (2), contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza in limita acestui plafon.”

  22. Alineatul (2) al articolului 170 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „(2) Pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunara de calcul prevazuta la alin. (1) nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 143 alin. (2), in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia.”

  23. Alineatul (3) al articolului 171 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „(3) Pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul prevazute la alin. (1) si (2) nu pot fi mai mari decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 143 alin. (2), in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.”

  24. Alineatul (3) al articolului 172 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „(3) Pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul prevazute la alin. (1) si (2) nu pot fi mai mari decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 143 alin. (2), in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.”

  25. Articolul 173 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „Art. 173. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor
  (1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia celor care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului, este diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, diferenta pozitiva dintre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate, sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la numarul de luni din anul fiscal prevazut in contractul incheiat intre parti, si nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 143 alin. (2), in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia.
  (2) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului este diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut si nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 143 alin. (2), in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia.”

  26. Alineatul (5) al articolului 176 se abroga.

  27. Alineatul (7) al articolului 176 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „(7) Persoanele care realizeaza venituri din investitii nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri, daca realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 alin. (1) lit. a)-d), g), i)-l).”

  28. Alineatul (2) al articolului 177 se abroga.

  29. Alineatul (3) al articolului 177 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „(3) Persoanele care realizeaza venituri din alte surse nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri, daca realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 alin. (1) lit. a)-d), g), i)-l).”

  30. Alineatele (1), (3) si (4) ale articolului 178 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  „(1) In cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din investitii si/sau din alte surse, contributia de asigurari sociale de sanatate se stabileste de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuala, pe baza informatiilor din declaratia privind venitul realizat sau din declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum si pe baza informatiilor din evidenta fiscala, dupa caz.
  ……….
  (3) Contributia de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (1) se stabileste in anul urmator celui in care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contributie prevazute la art. 156 lit. a) asupra bazelor de calcul mentionate la art. 176 si 177, dupa caz. Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar in decizia de impunere.
  (4) In cazul veniturilor prevazute la alin. (1), ale caror baze lunare de calcul se situeaza sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe tara, nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate. Pentru veniturile ale caror baze lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara, contributia datorata lunar se calculeaza asupra acestor baze de calcul.”

  31. Alineatul (2) al articolului 178 se abroga.

  32. Alineatul (1) al articolului 179 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  „(1) Organul fiscal competent are obligatia stabilirii contributiei anuale de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza, intr-un an fiscal, venituri din urmatoarele categorii:
  a) venituri din activitati independente;
  b) venituri din activitati agricole, silvicultura, piscicultura;
  c) venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7)-(9);
  d) venituri din cedarea folosintei bunurilor.”

  33. Alineatul (6^1) al articolului 179 se abroga.

  Art. II
  In cazul contribuabililor prevazuti la art. 221 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt deja infiintati la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, scutirea de impozitul pe profit se aplica pe o perioada de 10 ani de la aceasta data.

  Art. III
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. I intra in vigoare la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  (2) Prevederile art. I pct. 7 si 8 se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta, iar prevederile art. I pct. 9 se aplica numai pentru tranzactiile incheiate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta.
  (3) Prevederile art. I pct. 10-33 se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017.

 

 

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button