Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Programul national de digitalizare a microintreprinderilor mici si mijlocii

I. Obiectiv:

(1)Obiectivul Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii este creșterea competitivității IMM-urilor din România prin:

a) dezvoltarea unor produse/servicii/aplicații inovative din domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor care să vină în sprijinul IMM-urilor și autorităților publice, urmărindu-se finanțarea unor produse/servicii/aplicații TIC inovative care să asigure trecerea de la producția prin externalizare, respectiv outsourcing, la dezvoltarea bazată pe inovare, precum și colaborarea între membrii din cadrul unui cluster din industria TIC sau între aceștia și membrii altor clustere, pentru asigurarea unui acces rapid și facil la implementarea produselor din domeniul tehnologiei informației inovative obținute;

b) acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din alte sectoare de activitate decât TIC, în cele 8 regiuni de dezvoltate ale României, în vederea creșterii competitivității IMM și dinamizării sectorului TIC.

Se aprobă Programul național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020, prin axa prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC; obiectiv specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică; acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere și acțiunea 2.2.2 – Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic.

(1) Valoarea Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020, este de 726 milioane lei, echivalentul a 150 milioane euro, la cursul InforEuro din luna iulie 2020, din care contribuția Uniunii Europene este de 617,1 milioane lei, echivalentul a 127,5 milioane euro, corespunzând unei contribuții a Uniunii Europene de 85%, iar contribuția națională este de 108,9 milioane lei, echivalentul a 22,5 milioane euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%.

(2) Finanțarea Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii este asigurată din alocarea disponibilă prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020 pentru acțiunile prevăzute la art. 1 și din sume suplimentare ce vor fi asigurate prin utilizarea mecanismului supracontractării, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării și care nu sunt decontate din sumele alocate Programului operațional Competitivitate 2014-2020 sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru Programul operațional Competitivitate 2014-2020, dacă nu pot fi incluse la finanțare din fonduri externe nerambursabile, în perioada de programare 2021-2027.

(4) Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru Programul operațional Competitivitate, în vederea introducerii agențiilor pentru dezvoltare regională ca beneficiari eligibili în cadrul acțiunii 2.2.2 – Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic, efectuează demersurile necesare modificării Programului operațional Competitivitate 2014-2020.II. Durata de implementare: Durata de implementare a Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii este până la data de 31 decembrie 2023.

III. Activitati eligibile:

(1) Activitățile eligibile în cadrul Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii sunt:

a) activități pentru dezvoltarea de produse inovative în domeniul TIC, de tipul:

1. activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elementele de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;

2. activități aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect, instalarea realizându-se o singură dată pe perioada implementării;

3. activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică, inclusiv resurse de stocare si procesare, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune, dacă este cazul;

4. activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;

5. activități necesare informării și publicității proiectului;

6. activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor, elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție;

7. activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;

8. activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/ finală, financiară, conform reglementărilor naționale, și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de finanțare și obiectivele Programului operațional Competitivitate;

b) activități de digitalizare a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, altele decât cele care au ca obiect principal de activitate TIC, de tipul:

1. activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;

2. activități aferente realizării rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;

3. activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;

4. activități aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;5. activități aferente achiziționării unui nume de domeniu nou;6. activități aferente achiziționării soluției de semnătură electronică;

7. activități de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

8. activități aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;

9. activități aferente achiziționării soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;

10. activități aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service;

11. activități aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller;

12. activități aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele;

13. activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului;

14. activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;

15. activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/ finală, financiară, conform reglementărilor naționale, și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele Programului operațional Competitivitate;

16. servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.

IV. Beneficiari:

Beneficiarii eligibili, în sensul art. 3 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale, sunt:a) pentru proiectele care vizează atingerea obiectivului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a):

1. întreprinderi, respectiv microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care își desfășoară activitatea în România, al căror obiect de activitate este în domeniul TIC;

2. întreprinderi, respectiv microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor al căror obiect de activitate este în domeniul TIC;

3. consorții formate din entitățile definite la pct. 1 și 2 și întreprinderi, respectiv microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care își desfășoară activitatea în România;b) pentru proiectele care vizează atingerea obiectivului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit.

b), solicitanți eligibili sunt agențiile pentru dezvoltare regională. Beneficiarii finali ai ajutorului de minimis sunt microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii cu obiect principal de activitate altul decât tehnologia informațiilor și comunicațiilor.

V. Cheltuieli eligibile:

(1) Finanțarea activităților și cheltuielilor aferente Programului național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii intră sub incidența ajutorului de stat și/sau a ajutorului de minimis și are în vedere, în principal:

a) realizarea/dezvoltarea de produse/servicii/aplicații TIC inovative, prin finanțarea investițiilor în cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală, în inovare de proces și/sau organizațională, în active corporale și/sau necorporale, în alte proiecte de inovare etc. Sprijinul va fi acordat pentru dezvoltarea de produse/soluții/aplicații TIC inovative cu aplicabilitate în următoarele domenii: internetul lucrurilor, oraș inteligent/sat inteligent; digitalizare, respectiv automatizare, robotizare industrială; inteligență artificială, realitate augmentată; tranzacții electronice; securitate cibernetică; big data, blockchain; e-guvernare/ eadministrație – digitizarea administrației publice; e-sănătate;

b) digitalizarea activităților microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii prin finanțarea investițiilor realizate pentru dezvoltarea și/sau achiziționarea de produse TIC.

(2) Regulile de acordare a ajutorului de stat vor fi prevăzute în cadrul schemelor de ajutor de stat și de minimis, ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului fondurilor europene și al președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, emis în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, și în cadrul documentelor specifice apelurilor de proiecte.

(3) Regulile de acordare a ajutorului de stat și de minimis sunt prevăzute în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, al Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, apelul 3, din Programul operațional Competitivitate 2014-2020 și al Schemei de ajutor de minimis „Digitalizarea IMM“.


Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button