Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

DR-16 Sectorul legume

Rulează videoul

Valoare Proiect:
300.000 - 2.000.000 Euro

Contributie proprie:
minim 35 %

Firme infiintate pana la data de 31.12.2021 inclusiv

Cooperative Agro, Fermieri

Lansare: urmeaza

Investitii mediul Rural

Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Ce facem pentru tine:

Oferim servicii integrate de consultanta pentru programul Investitii in sectorul legume si/sau cartofi

Evaluare eligibilitate aplicant

Evaluare eligibilitate aplicant

Analizam eligibilitatea si conformitatea proiectului propus si cautam solutii pentru a avea sanse cât mai mari de reusita.

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilirea nevoilor aplicantului

Stabilim împreuna bugetul proiectului în functie de nevoile tale tinând cont de
categoriile eligibile ale programului.

Intocmire plan de afaceri

Intocmire plan de afaceri

Elaborare Cerere de finantare. Intocmirea documentatiei tehnice (Calcularea Previziunilor financiare, Calcularea bugetului, Completarea anexelor necesare depunerii proiectului)

Suport pana la aprobare

Suport pana la aprobare

Urmarirea evolutiei procesului de analiza si evaluare a dosarului de finantare pana la emiterea documentului de raspuns de catre Finantator.

Implementare proiect

Implementare proiect

Redactarea procedurilor de achizitii. Depunerea cererilor de rambursare sau plata dupa caz. Suport in vederea eventualelor clarificari primitede la Finantator.

Raportare ulterioara

Raportare ulterioara

Redactam raportarile de monitorizare a proiectului pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile.

0
Ani de experienta in scrierea de proiecte
0
Proiecte Castigate
0 %
Rata de succes
0
Consultanti si Contabili
0
Milioane euro atrasi
just ideas

Obtine 300.000 - 2.000.000 Euro pentru afacerea ta!

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Beneficiari eligibili:
Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
• Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnicoeconomice;
• Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
• În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare, minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);
• În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă îndeplinesc condițiile specificate în art.74 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021, iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul că:
a) în urma evaluării ex-ante, investiţia asigură posibile economii de apă de minimum 10%
și
b) în cazul în care investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 50% din posibilele
economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă.
Alte angajamente
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile
de eligibilitate.

Descrierea intervenției

Această intervenție vizează investițiile corporale și necorporale necesare obținerii producției primare de legume și/sau cartofi.
Date fiind condițiile de climă, dar și investițiile limitate în spații protejate pentru astfel de culturi, producția internă nu acoperă necesarul de consum intern. Acest sector este unul sensibil, pe de o parte luând în considerare gradul mare de specializare, diversitatea lucrărilor tehnologice ce presupun echipamente specializate iar pe de altă parte sezonalitatea, perisabilitatea și dependența de asigurarea irigațiilor.
Investițiile în aceste sectoare în spații protejate sunt, de asemenea, importante pentru a satisface necesarul de cerere pe piața internă de produse proaspete.
Totodată, în cadrul acestei intervenții se au în vedere investiții pentru condiționarea și/sau depozitarea, procesarea produselor agricole obținute la nivelul fermei, inclusiv comercializarea acestora în vederea creșterea valorii adăugate. Având în vedere nevoia de creștere a valorii adăugate a produselor agricole la nivel de fermă, dar și nevoia de consolidare a poziționării fermierilor în lanțul de aprovizionare, se vizează ca investițiile în facilitățile de condiționare și/sau depozitare la nivel de fermă să fie abordate ca investiții principale sau secundare, în funcție de nevoile de dezvoltare ale fiecărei ferme. Procesarea la nivel de fermă va fi abordată, în cadrul acestei intervenții, doar ca o componentă secundară a proiectului de investiții.
Din perspectiva unei mai bune gestionări a riscurilor, intervenția va contribui și la promovarea accesului fermierilor la utilizarea tehnicilor și tehnologiilor pentru gestionare riscurilor provocate de fenomenele extreme în contextul schimbărilor climatice.
Facilitățile de condiționare și/sau depozitare vor permite păstrarea produselor în condiții optime asigurând totodată o mai bună acoperire a consumului intern cu legume proaspete și cartofi de-a lungul întregului an, de la un sezon la altul. Disponibilitatea produselor autohtone, va contribui la creșterea consumului intern de astfel produse și implicit la echilibrarea balanței comerciale pentru această categorie de produse, iar prin componenta de comercializare a propriilor produse, se asigură premisele creării de noi piețe locale.
Totodată, fermierii vor putea obține un preț corect în perioadele în care cantitatea de legume de pe piață este scăzută.

Valoarea sprijinului public – maximum 2.000.000 euro/proiect cu excepția acelor proiecte care propun simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole a căror valoare este de maximum 300.000 euro/proiect, respectiv de maximum 500.000 euro/proiect în cazul utilajelor pentru cartofi achiziționate de formele asociative.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil nu va depăși:
-65% din costurile eligibile

 Decontarea se face prin Cerere de rambursare: rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar

In primul rand va uitati la experienta din anii trecuti si la rata de succes a acestuia. Portofoliu nostru de proiecte castigate il gasiti aici. 

Investiții eligibile
În cadrul acestei intervenții sunt vizate investiții corporale, legate de:
• Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea exploatațiilor de legume/cartofi, inclusiv prin investiții în spații protejate și dotarea tehnică a fermelor cu utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă) specifice legumiculturii și cartofilor;
• Echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca și componentă secundară;
• Înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
• Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
• Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
• Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;
• Producerea şi utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de
investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
• Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului), legate de:
– îmbunătățirea eficienței energetice a construcțiilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenție;
– achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
– investiții în economia circulară precum:
a) producerea şi utilizarea energiei regenerabile din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
b) obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
• Utilizarea soluțiilor digitale la nivel de fermă;
• Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, ca o componentă secundară a proiectului.
Investiții în active necorporale pentru:
• Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;

• Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
• Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
• Marketingul produselor obținute etc.

Cheltuieli neeligibile specifice
• Achiziția de terenuri și clădiri;
• Achiziția simplă de utilaje agricole;
• Achiziția de cap tractor;
• Achizițiile de mijloace de transport pentru bunuri/mărfuri, nespecializate pentru activitatea agricolă vizată în proiect;
• Achizițiile de mijloace de transport persoane/pentru uz personal;
• Construcția și modernizarea locuinței;
• Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
• Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: spații administrative, săli de ședințe, spații de cazare, etc.
• Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
• Cheltuieli aferente investițiilor din Programul Sectorial legume-fructe din Pilonul I.

Alte angajamente:
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

 

Principii privind selecția proiectelor
În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiectele care contribuie la încurajarea și dezvoltarea structurilor asociative, dezvoltarea structurală echilibrată a fermelor în sensul consolidării fermelor medii, promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului acțiuni în scopul gestionării corespunzătoare a riscurilor de la nivelul exploatației, asigurarea echității accesării fondurilor europene.
În consultare cu Comitetul de Monitorizare vor fi stabilite criterii de selecție care vor răspunde obiectivelor precizate anterior pentru asigurarea realizării unor investiții durabile și totodată dezvoltarea sectorului agricol.

Vreau sa aplic la Investitii in sectorul legume si/sau cartofi

Documente suport

Ghid, Procedura, Anexe etc.

Testimoniale

Ce spun clientii despre Just Ideas

Call Now Button