Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

TVA 2016, Inregistrare in scopuri de TVA

Demersurile pe care trebuie să le facă o societate comercială pentru a se înregistra în scopuri de TVA, în funcţie de situaţia în care se găseşte.

Astfel, înregistrarea poate fi:

 1.   Înregistrare la cerere, odata cu înfiinţarea, potrivit art. 153, alin. (1) lit. a) Cod fiscal.
 2. Înregistrare obligatorie, datorită depăşirii plafonului, potrivit art. 153, alin. (1) lit. b) Cod fiscal. 
 3. Înregistrare la cerere, pe parcursul activităţii, potrivit art. 153, alin. (1) lit. c) Cod fiscal. 
 4. Înregistrare urmare a anulării din oficiu a înregistrării, potrivit art. 153, alin. (91) Cod fiscal. A. Înregistrare la cerere, odata cu înfiinţarea, potrivit art. 153, alin. (1) lit. a) Cod fiscal

 

 1. Înregistrare la cerere, odata cu înfiinţarea, potrivit art. 153, alin. (1) lit. a) Cod fiscal.

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153alin. (1) lit. a) din Codul fiscal trebuie, în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului, să depună la organele fiscale competente Declaraţia 098 „Cererea de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal”, însoţită de următoarele documente:

 1. a) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi

economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora;

 1. b) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, care nu sunt înregistraţi fiscal în România, nu au comis/au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevazute la art.2 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. c) Declaraţia 088 „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” .

Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă, în situaţia în care se îndeplinesc criteriile pentru înregistrare, începând cu data comunicării Deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA. Organul fiscal va emite Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA având înscrisădata înregistrării în scopuri de TVA şi îl va comunica persoanei impozabile potrivit procedurii prevăzute la art. 44 din Codul de procedură fiscală.

 IMG_5501

 2. Înregistrare obligatorie, datorită depăşirii plafonului, potrivit art. 153, alin. (1) lit. b) Codfiscal.

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, datorită depăşirii plafonului, trebuie să depună la organul fiscal, în termen de 10 zile de la data de întâi a lunii următoare celei în care a depăşit plafonul:

 1. a) Declaraţia 010 „Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”
 2. b) Declaraţia 088 „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”.

Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu prima zi a lunii următoare    celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea. Organul fiscal va emite Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA având înscrisă data înregistrării în scopuri de TVA şi îl va comunica persoanei impozabile potrivit procedurii prevăzute la art. 44 din Codul de procedurăfiscală.

 

3. Înregistrare la cerere, pe parcursul activităţii, potrivit art. 153, alin. (1) lit. c) Cod fiscal.

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal trebuie să depună la organele fiscale competente Declaraţia 010„Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” însoţită de următoarele documente:

 1. a) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora;
 2. b) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, care nu sunt înregistraţi fiscal în România, nu au comis/au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevazute la art.2 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) Declaraţia 088 „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” .

Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă, în situaţia în care se îndeplinesc criteriile pentru înregistrare, începând cu data comunicării Deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA. Organul fiscal va emite Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA având înscrisă data înregistrării în scopuri de TVA şi îl va comunica persoanei impozabile potrivit procedurii prevăzute la art. 44 din Codul de procedură fiscală.

 

 4. Înregistrare urmare a anulării din oficiu a înregistrării, potrivit art. 153, alin. (91) Cod fiscal.

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin.(91) din Codul fiscal trebuie sa depună la organele fiscale competente, numai în cazul în care situaţia care a condus la anularea înregistrării a încetat, Declaraţia 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art.153 alin.(91) din Codul fiscal” însoţită de următoarele documente:

 1. a) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora;
 2. b) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, care nu sunt înregistraţi fiscal în România, nu au comis/au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevazute la art.2 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) Declaraţia 088 „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” .
 4. d) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte data

înscrierii în Registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii – în cazul persoanelor    impozabile care solicită înregistrarea potrivit art.153 alin.(91) lit. a) din Codul fiscal (anularea înregistrării ca urmare a înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară);

 1. e) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte

datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare ale asociaţilor şi ponderea deţinută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA – în cazul tuturor persoanelor impozabile care solicită înregistrarea potrivit art. 153 alin. (91) lit.a)-e) din Codul fiscal;

 1. f) toate deconturile de TVA (formular 300) nedepuse la termen şi o cerere motivată

din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă – în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea potrivit art. 153 alin. (91) lit. c) din Codul fiscal.

Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă, în situaţia în care se îndeplinesc criteriile pentru înregistrare, începând cu data comunicării Deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA. Organul fiscal va emite Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA având înscrisă data înregistrării în scopuri de TVA şi îl va comunica persoanei impozabile potrivit procedurii prevăzute la art. 44 din Codul de procedură fiscală.

 PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

 1. Declaraţia 098 „Cererea de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal” a fost aprobată prin O.P.A.N.A.F. nr. 112/2015. Se completează cu ajutorul programului de asistenţă care poate fi descărcat de pe portalul ANAF (www.anaf.ro) – a se vedea ultima varintă. Se depune atât în format de hârtie (semnată, ştampilată), cât şi pe suport electronic.
 2. Declaraţia 088 „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” a fost aprobată prin O.P.A.N.A.F. nr. 112/2015. Se completează cu ajutorul programului de asistenţă care poate fi descărcat de pe portalul ANAF (www.anaf.ro) – a se vedea ultima varintă. Se depune atât în format de hârtie (semnată, ştampilată), cât şi pe suport electronic. Declaraţia include şi următoarele documente:

_ împuternicirea, în situaţia în care declaraţia este depusă de un împuternicit;

_ dovada deţinerii legale a spaţiului cu destinaţie de sediu sociale (contract de comodat, închiriere, vânzare-cumpărare etc);

_ dovada deţinerii legale a spaţiului cu destinaţie de sedii secundare (contract de

comodat, închiriere, vânzare-cumpărare etc);

_ documente care să ateste tipul de viză şi scopul şederii în România, în cazul cetăţenilor non-UE care deţin calitatea de administrator.

Declaraţia 088 se depune de societăţile comerciale înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi în următoarele situaţii:

 1. a) schimbarea sediului social;
 2. b) schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţ
 3. Declaraţia 099 „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art.153 alin.(91) din Codul fiscal” a fost aprobată prin O.P.A.N.A.F. 18/2015, se completează în două exemplare şi se depune în format de hârtie la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Categorii:

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button