Tu vino cu ideea, de restul ne ocupam noi!

Procedura de implementare Startup Nation 2017

Felicitari ai primit aprobarea proiectului Startup Nation ! Urmeaza semnarea contractului de finantare la sediul OTIMMC de care apartineti.

PASUL 1  – Semnarea contractului de finantare Startup Nation

În vederea semnării acordului de Finanţare, trebuie sa prezinti la contractare urmatoarele 4 documente in original:

 1. Certificatele de atestare fiscală ANAF.
 2. Certificatele de atestare fiscală bugetele locale.
 3. Documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile nou înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată (cod CAEN).     Acest certificat o sa va coste 45 lei.
 4. Cererea tip de acord de principiu pentru finanțare (Anexa 3) – Aceasta anexa ar trebui sa existe deja, a fost încărcata la depunerea online a proiectului.

În maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de  29 septembrie al anului următor intrării în vigoare a acordului de finanțare, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia aferentă cererii de plată/rambursare la sediul OTIMMC

 

PASUL 2 – Contractarea creditului punte ( daca e cazul )

Etapele aprobare credit:

 

 1. Deschidere cont client (cont curent + cont derulare proiect F10) in urma verificarii scrisorii de acceptare in programul SUN
 2. Clientul va primi extrasul de cont cu care va merge la AIMMAIPE pentru semnarea acordului
 3. Banca va primi documentatia de credit – Anexa 1 care cuprinde urmatoarele:
 • cererea de credit Start Up Nation – datata cu ziua in care avem documentatia complete
 • certificate de atestare fiscal ( nu mai vechi de 30 de zile)
 • act de identitate admnistratori, asociati, fideiusori, garanti etc
 • acord CRC societate
 • acord BC (asociati,administartori, garanti, etc)
 • * hotararea AGA in cazul in care este societate pe actiuni si vor fi desemnate anumite personae pentru semnare (daca este cazul)
 • certificate constatator (RECOM) – poate fi emis de banca pe baza unui accord semnat – numai vechi de 30 zile din momentul cererii
 • *documente justificative pentru situatii aparute in urma verificarii in baze de date : refuz la plata – CIP / restante buget de stat / restante credite – daca este cazul
 • acordul de finantare semnat intre client si AIMMAIPE
 • planul de afaceri aprobat de AIMMAIPE

 

 1. Intocmirea dosarului pentru FNGCIMM care va cuprinde urmatoarele:
 • Declaratie propria raspundere
 • Calcul pentru intreprinderile partenere
 • Declaratie de beficiar real pe prpria raspundere
 • Acord consultare CRC-IMM
 • Certificat atestare fiscal
 • Certificat de inregistrare (ultima varianta)
 • Semnarea contract de credit + garantie + depunere comision si dobanda (surse proprii – valoare pe care clientul o recupereaza din proiect)
 • Intocmirea dosarului de achizitie (licitatie)
 • Se face plata bunurilor si se verifica legalitatea documentelor (facturile , date tehnice utilaje,etc) pe baza unui proces verbal intocmit de functionarul bancar
 • Clientul solicita AIMMAIPE suma pentru rambursare credit

 

Ofertele bancilor le gasiti aici: CEC, BCR si BTRL

 

 


Achizitioneaza procedura de implementare care contine documentele suport in vederea decontarii.

Procedura completa de implementare contine toate modelele/documentele/formularele utile, in vederea decontarii cu succes a proiectului fara ajutorul unui consultant. 

Atentie ! Unele formulare vor suferi modificari in functie de solicitarile banciilor partenere ale programului !

 


PASUL 3 – Achizitiile din proiect

Aveti obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv să întocmiti  un dosar de achiziţie care să cuprindă: minim trei cereri de ofertă și dovada transmiterii acestora, ofertele primite, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii și după caz, documentul din care să rezulte autorizarea activității furnizorului.

Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, împreună cu declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu se află în cazurile prevăzute la art 3.2.(3) din Procedură.

Dosarul de achiziție se întocmește pentru toate bunurile (inclusiv spațiile mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț) și serviciile eligibile  cu excepția cheltuielilor aferente achiziției spațiului , serviciilor de consultanță, salariilor, utilităților și chiriilor.

Solicitanţii care au semnat acordul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv să întocmească  un dosar de achiziţie care să cuprindă: minim trei cereri de ofertă și dovada transmiterii acestora, ofertele primite, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii și după caz, documentul din care să rezulte autorizarea activității furnizorului.Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, împreună cu declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu se află în cazurile prevăzute la art 3.2.(3) din Procedură. Dosarul de achiziție se întocmește pentru toate bunurile (inclusiv spațiile mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț) și serviciile eligibile  cu excepția cheltuielilor aferente achiziției spațiului , serviciilor de consultanță, salariilor, utilităților și chiriilor.

Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul depunerii ultimei cereri de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a locurilor de muncă menționate în planul de afaceri pentru care beneficiază de finanțare, precum şi obligația menținerii acestora pentru cel puţin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării ultimei cereri de plată/rambursare a ajutorului de minimis.

Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

 

PASUL 4 – Depunerea decontului

Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis (anexa nr. 11 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la OTIMMC , însoţită de următoarele documente îndosariate în funcție de specificul cheltuielilor efectuate:

 1. Formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12
 2. Certificat constatator care să ateste autorizarea codului CAEN la locul implementării proiectului, până la momentul depunerii primei cereri de plată/rambursare.
 3. Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/ achiziţionate este/sunt nou/noi/ şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului, şi că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Copia certificată a fişei de amortizare a activului achiziţionat, cu codul de clasificare al acestuia;   Model proces verbal receptie imobilizari.  Ambele documente se iau de la contabilitate.
 5. Angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani. Se depune la prima cerere de eliberare AFN.
 6. Contract/polița de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, cesionată în favoarea OTIMMC/instituție parteneră, cu mențiunea reînnoirii pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare). Această asigurare poate fi facută şi anual cu clauză de prelungire; cu obligativitatea trimiterii către OTIMMC anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.
 7. Dosarul de achiziţie conform pct. 4.9. – iar pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate;  Se va face dosarul conform PASUL 2

 

Alte Informatii

 1.  Daca aveti contract de consultanta in cadrul bugetului, trebuie sa puneti la decont un certificat constator al furnizorului de consultanţă cu codul CAEN autorizat din clasa 70 (în copie certificată), factură fiscală, în original şi copie certificată, proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă.
 2. Pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului – dovada creării acestora se va face la data depunerii ultimei cereri de plată sau rambursare, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă, încheiat pe perioada nedeterminată şi ulterior, pe o perioadă de raportare de doi ani după finalizarea implementării proiectului, se va face dovada menținerii acestora cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (extras REGES, Registru salariaţi din Revisal si Raport pe salariat din REVISAL).
 3. Pentru fiecare tip de cheltuială efectuată conform planului de afaceri, la formularul de decont, în cazul cererilor de rambursare/cererilor de rambursare aferente cererilor de plată se anexează instrumentele care dovedesc efectuarea plăţii (ordine de plată/ chitanţă/ cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin bancă/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor, traduse în limba română şi legalizate)
 4.  Toate documentele justificative care însoțesc formularul de decont se pun în original și 1 fotocopie certificată, în ordinea activităților completate în formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către reprezentantul legal/împuternicit al beneficiarului;
 5. Pentru un mijloc de transport achiziționat aveți nevoie de copie certificata a cărții de identitate a acestuia, din care sa rezulte categoria de folosința

 

 

Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar în valoare eligibilă de maxim 8000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

 


Achizitioneaza procedura de implementare care contine documentele suport in vederea decontarii.

Procedura completa de implementare contine toate modelele/documentele/formularele utile, in vederea decontarii cu succes a proiectului fara ajutorul unui consultant. 

Atentie ! Unele formulare vor suferi modificari in functie de solicitarile banciilor partenere ale programului !

 


Pentru informatii suplimentare sau nelamuriri ne puteti scrie la office@just-ideas.ro 

Etichete:

Daca ti-a placut, distribuie pe:

Call Now Button